گروه: اقتصادی / عکس
تاریخ: 20:09 :: 2019/10/09
«اشکور» گیلان مهد تولید فندق در کشور‎

منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن ۱۲۸ هزار هکتار باغ فندق و ۸ هزار ۵۰۰ خانوار بهره بردار در سال جاری حدود ۱۵ هزار تن فندق تولید کردند .

منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن ۱۲۸ هزار هکتار باغ فندق و ۸ هزار ۵۰۰ خانوار بهره بردار در سال جاری حدود ۱۵ هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید ۱۶هزار ۴۰۰ تن یعنی حدود ۸۵ درصد، بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.

 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
 • ایرنا-رشت- منطقه اشکورات رودسر گیلان با داشتن 128 هزار هکتار باغ فندق و 8 هزار 500 خانوار بهره بردار در سال جاری حدود 15 هزار تن فندق تولید کردند که این میزان تولید نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. استان گیلان با تولید 16هزار 400 تن فندق،85 درصد فندق،بزرگترین تولیدکننده فندق در کشور است.
print

پاسخی بگذارید