طبق اعلام مرکز آمار:
گروه: اجتماعی
تاریخ: 10:13 :: 2018/05/07
جمعیت ایران از ١٠١ میلیون نفر عبور می‌کند

مرکز آمار ایران اعلام کرد: جمعیت ایران تا سال ١۴٣٠، با محتمل ترین سناریو به بیش از ١٠١ میلیون نفر خواهد رسید.

این گزارش جمعیت کشور را در چهار سناریوی فرض باروری پیش بینی نموده که براساس این چهار سناریو، انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ١۴٣٠ در کمترین سطح به ۹۵.۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲.۵ میلیون نفر برسد.

با توجه به اهمیت بررسی تغییرات جمعیتی کشور از نظر تعداد و ساختار جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی، مرکز آمار ایران نسبت به پیش‌بینی جمعیت کشور تا سال ١۴٣٠ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ١٣٩۵ و نیز مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون نتایج مذکور اقدام کرد که این گزارش پس از ارائه در بیست و یکمین جلسه کمیته آمارهای بخشی جمعیت، با حضور متخصصان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نهایی گردید.

برای انجام این پیش بینی از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» بهره گرفته شده است. در این روش که متداولترین روش پیش بینی جمعیت می باشد بر اساس عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.

این گزارش جمعیت کشور را در چهار سناریوی فرض باروری پیش بینی نموده که براساس این چهار سناریو، انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ١۴٣٠ در کمترین سطح به ۹۵.۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲.۵ میلیون نفر برسد. از سویی دیگر، با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، محتمل ترین سناریو، کاهش تدریجی نرخ باروری و رقم ١٠١، ٣ میلیون نفر جمعیت در سال ١۴٣٠ می‌باشد.

همچنین به این ترتیب، جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ٣۵ سال آینده ادامه داده و انتظار می رود در سال ١۴٣٠ شمسی جمعیت ایران به حدود ١، ٣ برابر جمعیت سرشماری شده در سال ١٣٩۵ برسد. همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در هر چهار سناریو، روندی کاهشی خواهد داشت و در هر چهار حالت، در دهه های آتی به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید