تاریخ: 12:11 :: 2018/01/31

طی احکامی از سوی دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی محمود حق وردیلو به سمت مدیرکل نظارت مالی منصوب شد.

طی احکامی از سوی دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی محمود حق وردیلو به سمت مدیرکل نظارت مالی، محمود اسعد سامانی به سمت مدیرکل توسعه مدیریت ریسک، مهدی گشادرو به سمت سرپرست اداره کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی و مجید تقی لو به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی منصوب شدند

print

پاسخی بگذارید