تاریخ: 14:25 :: 2018/12/09
خط فقر سال 97 چقدر است؟

منظور از خط فقر سرانه آن است که این مقدار به ازای هر نفر است و منظور از معادل نیز اصطلاحی است که در مطالعات فقر استفاده می شود و در آن هر یک نفر، ضریب یک نخواهد داشت.

به گزارش اقتصاد شمال،نتایج حاصل از محاسبه خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که خوشه شامل شهرستان تهران با خط فقر سرانه معدل ماهیانه حدود ۷۷۰ هزار تومان، دارای نرخ فقر حدود ۱۲ درصد است.

منظور از خط فقر سرانه آن است که این مقدار به ازای هر نفر است و منظور از معادل نیز اصطلاحی است که در مطالعات فقر استفاده می شود و در آن هر یک نفر، ضریب یک نخواهد داشت.

به طوری که بر اساس استاندارد مورد استفاده در این مطالعه، نفر اول بزرگسال ضریب یک، نفر دوم بزرگسال برابر ۷/۰ و بچه ها هر کدام ضریب ۵/۰ خواهند داشت. برای مثال در این روش بر اساس خط فقر سرانه معادل ماهیانه ۷۷۰ هزار تومان، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره ۲۰۷۹ هزار تومان خواهد بود که از ضرب عدد ۷۷۰ هزار تومان در ۲.۷ به دست آمده است.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید