تاریخ: 11:36 :: 2018/05/31

مدیر روابط عمومی همراه اول، گفت: اساسا تمام پیامک هایی که به عنوان قبض مشتریان با ماسک همراه اول برای مشترکان ارسال می شود قابل اعتماد است.

شاهین آرپناهی با اشاره به شکل جدید قبض های همراه اول اظهارداشت: از این ماه و در سری جدید قبض های همراه اول برای مشترکان در حال صدور است که به دلیل تغییرات ایجاد شده شماره مشتری دیگر در شناسه قبض ذکر نشده است.

مدیر روابط عمومی همراه اول، گفت: سیستم قبلی مبتنی بر شماره بوده به این ترتیب که با یک شناسه ، تنها قبض یک شماره قابل پرداخت بود در حالی که سیستم جدید مبتنی بر شناسه است و مشترک با یک شناسه امکان پرداخت تمام خطوطی را که به نام اوست، دارد.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید