1. نوشته هایی با برچسب دزدی از کارتخوان
دزد حواس‌پرت رسید کارتخوان را در محل سرقت جا گذاشت

سارق جوان که رسید کارتخوانش را در خانه طعمه اش جا گذاشته بود دستگیر شد.