1. نوشته هایی با برچسب سعید سلطانی
لزوم بهره‌گیری از ابزارهای جدید در سیاست‌گذاری پولی
تحلیل روز

محدود بودن ابزارهای اجرای سیاست پولی در کشور و به طور کلی خلاصه شدن آنها در نرخ سود سپرده بانکی باعث می‌شود که پیشنهادهایی مبنی بر افزایش و کاهش نرخ سود بانکی در فواصل زمانی کوتاه مکرر به گوش برسد.

معمای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

پیرامون نقش رشد فزآینده نقدینگی طی سال‌های اخیر و اثر آن بر بروز ناملایمات اقتصادی نظرات مختلفی ایراد شده، اما برای مشخص شدن نقش واقعی این عامل، رابطه نقدینگی و تورم در ادوار مختلف ضروری است.