1. نوشته هایی با برچسب قانون اصل ۴۴
واگذاری ۳۸ میلیارد ریال سهم دولتی

۳۸ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا کنون از طریق مزایده واگذار شده است.