1. نوشته هایی با برچسب قیمت سهام هلدینگ ولیدبن طلال
رشد قیمت سهام شاهزاده عربستانی پس از آزادی از زندان

آزادی شاهزاده ولید بن طلال باعث شد تا سهام هلدینگ این مقام سعودی در بازار عربستان با رشد قیمت مواجه شود.