اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب معارفه مدیر کل پست خراسان
تغییر تلفنی مدیر کل  در تماس آخر

فردی برای دریافت حکم مدیرکلی اداره پست خراسان به جایگاه دعوت می شود که پس از یک تماس اعلام می کنند در صدور حکم اشتباه تایپی رخ داده و فرد دیگری به عنوان مسئول معرفی می شود.