1. نوشته هایی با برچسب هیأت خدمات مالی اسلامی
دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد

«بیلو لاوال دانباتا» به عنوان دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) منصوب شد.