1. نوشته هایی با برچسب تراکم استخوانی
چه کسانی باید سنجش تراکم استخوان بدهند؟

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افرادی که بیش از سه ماه داروی کورتن مصرف می کنند، باید از نظر پوکی استخوان مورد ارزیابی قرار گیرند.