1. نوشته هایی با برچسب رئیس شورای عالی نظارت کانون صرافان
قیمت سکه ۲۰ درصد حباب دارد

رئیس شورای عالی نظارت کانون صرافان از وجود حباب ۲۰ درصدی در قیمت سکه خبر داد.