تاریخ: ۱۶:۰۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

رشد ۲۱ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و ادامه رشد بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی از نکات قابل تامل گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مهر ماه ۹۶ است.

در ادامه گزارش قبل که مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی بود، تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان مهرماه امسال، قابل تأمل است.

دارایی‌های خارجی بانک‌ها، طی ۷ ماهه امسال ۱۰.۸ درصد افزایش یافته و همان‌طور که پیش از این اشاره شد، سپرده قانونی بانک‌ها به رقم ۱۴۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۱۸۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان برآورد شده که سهم دولت از این بدهی ۱۷۹ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که درواقع مانده تسهیلات اعطایی است، ۹۹۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرده است. این میزان در ۷ ماهه امسال ۸.۶ درصد و در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری ۱۷ درصد افزایش داشته است.

سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۳۶۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۱۱۵۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان آن سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار است. سهم سپرده دیداری ۱۲۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه ۶۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان و سایر سپرده‌ها ۲۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان است.

اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ماه مهر هم به روند افزایشی خود ادامه داده، به‌طوری‌که حجم کل بدهی‌ها به ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم  طی ۷ ماهه امسال ۱۲.۷ درصد و در یک سال منتهی به مهر ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

آنچه که در این بخش حائز اهمیت است، ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ چراکه بخش عمده این رشد بدهی از سوی بانک‌های خصوصی  شکل می‌گیرد. در مهرماه رقم درج‌شده از بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (۶- درصد)، بدهی بانک‌های تخصصی دولت ۴۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان (۲.۲- درصد) و بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۵۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان است.

بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری طی ۷ ماهه امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند، درحالی‌که از بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی کاسته شده است. رشد لجام‌گسیخته بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی طی ۴ سال اخیر ادامه داشته و از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهریور ماه ۹۲ به این رقم رسیده است.

در بخش سپرد‌ه‌های بخش غیردولتی، مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری دولتی ۲۶۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان، نزد بانک‌های تخصصی دولتی ۱۳۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان و نزد بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی ۹۶۷ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان است.

*شبکه بانکی/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان مهر ۹۶ درصد رشد در ۷ ماهه ۹۶ درصد رشد در یک سال منتهی به مهر ۹۶
دارایی‌های خارجی شبکه بانکی ۲۶۹،۲۲۰ ۱۰٫۸ ۱۴٫۲
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ۱۴۲،۶۶۰ ۱۳٫۸ ۲۲٫۶
بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۷۹،۰۷۰ ۲۹٫۲ ۱۳
بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۹۹۶،۷۵۰ ۸٫۶ ۱۷
سپرده‌های بخش غیردولتی ۱،۳۶۸،۶۹۰ ۱۲٫۷ ۲۳٫۸
سپرده دیداری ۱۲۹،۴۴۰ ۴٫۶ ۱۵٫۲
سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱،۱۵۲،۲۷۰ ۱۳٫۸ ۲۴٫۸
قرض‌الحسنه ۶۶،۲۷۰ ۹٫۹ ۲۶٫۱
سایر ۲۰،۷۱۰ ۱۶٫۶ ۲۱٫۵
بدهی به بانک مرکزی ۱۱۲،۳۸۰ ۱۲٫۷ ۱۴٫۵

* بدهی بانک‌های تجاری دولتی/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان مهر ۹۶ درصد تغییر در ۷ ماهه امسال درصد تغییر در ۱۲ ماه منتهی به مهر
دارایی‌های خارجی ۴۰،۱۲۰ ۱۳٫۸ ۲۸٫۴
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ۲۶،۷۲۰ ۱۹٫۱ ۳۸٫۲
بدهی بخش غیردولتی  ۱۵۸،۱۶۰ ۱۲٫۶ ۲۳٫۶
سپرده بخش غیردولتی ۲۶۴،۹۶۰ ۱۶٫۶ ۳۵٫۹
سپرده دیداری ۲۸،۶۹۰ ۷٫۷ ۱۷
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۱۵،۵۴۰ ۱۸٫۹ ۴۰٫۹
قرض‌الحسنه ۱۴،۷۱۰ ۶٫۳ ۲۰٫۸
سایر ۶،۰۲۰ ۱۱٫۷ ۱۴٫۹
بدهی به بانک مرکزی ۱۱،۳۰۰ ۶- ۳۷٫۴-

*بانک‌های تخصصی دولتی/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان مهر ۹۶ درصد تغییر در ۷ ماهه ۹۶ درصد تغییر در یک سال منتهی به مهر ۹۶
دارایی‌های خارجی  ۶۴،۵۰۰ ۲٫۳ ۲۲٫۶
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ۹،۱۲۰ ۱۶٫۹ ۱۵٫۲
بدهی دولت ۵۰،۶۷۰ ۱۰٫۸ ۱۲٫۶
بدهی بخش غیردولتی ۲۱۹،۲۵۰ ۶٫۳ ۱۲٫۱
سپرده بخش غیردولتی ۱۳۶،۲۹۰ ۱۴٫۶ ۲۰٫۶
سپرده دیداری ۱۵،۴۶۰ ۱۸٫۶ ۳۰٫۴
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱۰۵،۸۱۰ ۱۳٫۲ ۱۷٫۹
قرض‌الحسنه ۱۳،۴۴۰ ۲۰٫۸ ۳۳٫۵
بدهی به بانک مرکزی ۴۸،۳۵۰ ۲٫۲- ۱۶٫۳-

* بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان مهر ۹۶ درصد تغییر در ۷ ماهه ۹۶ درصد تغییر در یک سال منتهی به مهر ۹۶
دارایی‌های خارجی ۱۶۴،۶۰۰ ۱۳٫۸ ۸٫۳
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ۱۰۶،۸۲۰ ۱۲٫۳ ۱۹٫۹
بدهی دولت ۸۰،۲۶۰ ۱۴٫۱ ۳۹٫۱
بدهی بخش غیردولتی ۶۱۹،۳۴۰ ۸٫۵ ۱۷٫۲
سپرده بخش غیردولتی ۹۶۷،۴۴۰ ۱۱٫۵ ۲۱٫۳
سپرده دیداری ۸۵،۲۹۰ ۱٫۵ ۱۲٫۳
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۸۳،۰۹۲۰ ۱۲٫۷ ۲۲٫۱
قرض‌الحسنه ۳۸،۱۲۰ ۷٫۹ ۲۵٫۷
بدهی به بانک مرکزی ۵۲،۷۳۰ ۳۷٫۹ ۱۳۵٫۸

منبع:فارس

print

پاسخی بگذارید