نگاه اقتصاد شمال به شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم در شمال کشور
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در استان های شمالی مربوط به گلستان است

تورم نقطه به نقطه (دی ماه امسال نسبت به دی ۹۶) خانوار‌های کل کشور نشان می‌دهد ۱۴ استان تورم بیش از میانگین ۳۹.۶ درصد داشته و ۱۷ استان نیز کمتر از این میزان بوده است.

به گزارش اقتصاد شمال و طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در دي ماه 1397 عدد شاخص کل براي خانوارهاي کشور (100=1395 )به 154.7 رسید که نسبت به ماه قبل2.0 درصد افزایش نشان می دهد. اقتصاد شمال نگاهی انداخته به نرخ تورم نقطه ای و دوازده ماهه در بین استان های شمالی که در ادامه می خوانید.

تورم نقطه به نقطه

تورم نقطه به نقطه (دی ماه امسال نسبت به دی 96) خانوار‌های کل کشور نشان می‌دهد ۱۴ استان تورم بیش از میانگین ۳۹.۶ درصد داشته و ۱۷ استان نیز کمتر از این میزان بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩.٦ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه  دربین استان های شمالی مربوط به استان گلستان  (40.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان   (35.4 درصد) است در این بین مازندران نیز تورم نقطه به نقطه (37.4درصد ) را تجربه کرده است .

تورم دوازده‌ ماهه

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای خانوار‌های کشور به عدد ٢٠.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در استان های شمالی  مربوط به استان گلستان (21.0درصد ) و کمترین آن مربوط به استان­ گیلان  (١8.2 درصد) است همچنین در استان مازندران نیز نرخ تورم 12 ماهه (18.7درصد) بوده است .

کل خانوار‌ها

در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل٢.٠ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور در استان های شمالی مربوط به استان گلستان  با ٢.1درصد  و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوز به استان مازندران با نرخ 1.3 می باشد در این میان همچنین گیلان نیز نرخ تورم ماهانه 1.9درصد را  تجربه کرده است .

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان گلستان  (40.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان  (35.4 درصد) است همچنین خانوارهای مازندران نیز تورم (37.4درصد) را تجربه کرده اند .

طبق تصویر تورم نقطه به نقطه خانوار شهری نیز ۱۶ استان، تورمی کمتر از میانگین کل کشور داشته و ۱۵ استان درگیر تورمی بیش از این میزان هستند.

print

پاسخی بگذارید