تاریخ: ۱:۳۴ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
تعداد شاغلان معادن ایران افزایش یافت

تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری در سال ١٣٩۶ با ٩۵٨٣١ نفر و افزایش ٢٣۴۵ نفر نسبت به سال ١٣٩۵، ۵/٢ درصد رشد داشته است.

به گزارش  اقتصادشمال، مرکز آمار ایران همه ساله‌، طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور را با  هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، ارزش سرمایه‌گذاری و …. اجرا می‌کند. سی و ششمین طرح آمارگیری ‌از معادن‌ در حال بهره‌برداری کشور در سال ١٣٩٧ اجرا شده است. بررسی عملکرد معادن در حال بهره‌برداری کشور نشان می‌دهد که:

  • تعداد معادن درحال بهره‌برداری در سال ١٣٩۶ با ۵٣۵٣ معدن و افزایش ۴۴٠ معدن نسبت به سال ١٣٩۵، ٩ درصد رشد داشته است.
  • تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری در سال ١٣٩۶ با ٩۵٨٣١ نفر و افزایش ٢٣۴۵ نفر نسبت به سال ١٣٩۵، ٢,۵ درصد رشد داشته است.
  • جبران خدمات شاغلان معادن درحال بهره‌برداری با ٢٩٨۵٧ میلیارد ریال و افزایش ۵٩۴۵ میلیارد ریال نسبت به سال ١٣٩۵، ٢۴,٩ درصد تغییر داشته‌اند.
  • در سال ١٣٩۶، حدود ٣۶١٢٠۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش ٢۵٠۴٨۵ میلیارد ریال تولید شده که نسبت به سال ١٣٩۵ از نظر مقدار ٧١٠٢ هزار تن و از نظر ارزش ٨۴٧۵١ میلیارد ریال، به ترتیب معادل ٢ درصد و ۵١,١ درصد افزایش داشته است.
  • برای مشاهده جزئیات حبر به فایل پیوست مراجعه کنید.
print

پاسخی بگذارید