تاریخ: ۱۹:۴۲ :: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
تغییرات نرخ تورم استان‌ها در مردادماه

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مرداد ۱۴۰۰ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١.٨ درصد افزایش است.

 در مرداد ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٣٧,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١,٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٣.٢ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵٣.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران  (٣٧.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵١.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٩ درصد) است.

خانوارهای شهری

در مرداد ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٣۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­ قم با ١.٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٢.۴ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵٢.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.۴ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۴.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵٠.٩ درصد) و  کمترین آن مربوط به استان­ قم (۴٠.٨ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مرداد ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۵٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ کردستان با ١.٧ درصد افزایش می ­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٧,٧ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵٨.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سمنان (٣٩.٣ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه (۵۴.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (۴٢.۶ درصد) است.

print

پاسخی بگذارید