تاریخ: ۱۰:۵۴ :: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

مرکز آمار ایران نتیجه بررسی تغییرات قیمت انواع محصولات کشاورزی و همچنین وضعیت دستمزد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی در فصل بهار سال جاری را اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، متوسط قیمت نخود ۴١٧۴٢ ریال و متوسط قیمت عدس ۴۴١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,۵ درصد کاهش و ٣.٨ درصد افزایش یافته است.

در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، متوسط قیمت گندم ١٣١٣٠ ریال و متوسط قیمت جو ١١٣٣۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١,٣ درصد و ١۵.٩ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، متوسط قیمت نخود ۴١٧۴٢ ریال و متوسط قیمت عدس ۴۴١٠٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,۵ درصد کاهش و ٣.٨ درصد افزایش یافته است.

همچنین در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٣٩٧، متوسط قیمت هندوانه ٨٩٧٨، خربزه ١۶٢٧٠ و خیار ١١٩٨٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۶١,١، ۶۴.٢ و ٢۶.۴ درصد افزایش داشته است. در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، متوسط قیمت سیب زمینی ۵٧۵٣، پیاز ۵٨١٠ و گوجه فرنگی ۶٩١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩,٩، ٣٧.۶ و ٢٢.۵ درصد کاهش یافته ­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٣٩٧، متوسط قیمت یونجه ٩٩٨۶ و کاه ١۵٨٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴٢,۶ و ٢١.٩ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، متوسط قیمت زردآلو ۵٠۵٢٨ و متوسط قیمت آلبالو ۴۴۶۶۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۴١,٧ و ١۴.٩ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ٢٩٣٢٠ بوده که ٢.٨ درصد کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش، در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٧، متوسط قیمت سیب درختی ۴۵١٢٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۵,١ درصد افزایش یافته است. در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٢٠٢۴٧٢ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١۵۵۴٣٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵,٨ و ٢١.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١٣٩٧، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴۴٠٢٧ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٠,٧ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٢۴٢١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٧، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ١٨٣٧١۵٧ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ١٢۵١٧٣٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١,٠ و ١٢.٢ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٣٩٧، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۴٨٣۶٨٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٧,۴ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ٣٨١٨٠٩ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٧.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۵٩٧۶١١ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ۶۵٩۶١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ و ١٢.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

print

پاسخی بگذارید