گروه: اقتصادی
تاریخ: ۲۳:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
تولید ناخالص داخلی کشور ۲۰۰۱ هزار میلیارد تومان شد

تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷ براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، معادل ۲۰۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی کشور را محاسبه کرده و نوشته است: به نظر می رسد از سرعت کاهش تولید ناخالص داخلی کشور در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به رشد آن در پاییز ۱۳۹۷ تا حدودی کاسته شده است.

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، پس از چهار سال متوالی رشد مثبت، در سال ۱۳۹۷، با رشد منفی ۴.۹ درصدی همراه بوده است. در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۱۲.۱ درصد و ۳.۹ درصد ثبت شده است.

بررسی فصلی تولید ناخالص داخلی کشور طی سا های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، نشان می دهد در زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور، به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، با رشد منفی ۸.۴ درصدی مواجه شده است.

این نرخ در پاییز سال ۱۳۹۷، معادل منفی ۱۱.۴ درصد بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد از سرعت کاهش تولید ناخالص داخلی کشور در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به رشد آن در پاییز ۱۳۹۷ تا حدودی کاسته شده است. طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، بیشترین رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۱۵ درصد بوده که مربوط به زمستان سال ۱۳۹۵ است.

در سال ۱۳۹۷، در میان رشته فعالیت های اقتصادی، بیشترین افت ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، مربوط به «استخراج نفت و گاز طبیعی» با کاهش حدود ۱۴ درصدی بوده است. پس از آن نیز بخش های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب با کاهش ۶.۵ درصد و ۴.۵ درصدی در میزان ارزش افزوده همراه بوده اند.

سهم بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» از رشد اقتصادی حدود منفی ۵ درصدی سال ۱۳۹۷، منفی ۳.۱  واحد درصد و سهم دو بخش «صنعت» و «ساختمان» نیز به ترتیب منفی ۰.۸ واحد درصد و منفی ۰.۱ واحد درصد بوده است.

طی پاییز و زمستان سال ۱۳۹۷، میزان افت ارزش افزوده بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» به میزان قابل توجهی بالا بوده است. افت ارزش افزوده این بخش در پاییز معادل منفی ۳۳.۵ درصد و در زمستان معادل منفی ۲۵.۲ درصد بوده است. سهم این بخش از افت حدود ۸ درصدی تولید ناخاص داخلی طی زمستان سال ۱۳۹۷، نسبت به زمستان ۱۳۹۶ بیش از منفی ۵ واحد درصد بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۷، حدود ۶.۵ درصد کاهش یافته است. رکود بخش صنعت از فصل نخست ۱۳۹۷ آغاز شده و در دو فصل پایانی سال به شدت تشدید شده؛ به طوری که رشد ارزش افزوده صنعت در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به زمستان ۱۳۹۶ به منفی ۱۲.۲ درصد رسیده است.

رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن در سال ۱۳۹۷، حدود منفی ۱۳.۱ درصد بوده است. این گروه فعالیت اقتصادی از دو بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» و «سایر معادن» تشکیل شده است. بخش عمده افت ارزش افزوده بخش معدن، مربوط به کاهش ۱۴ درصدی ارزش افزوده «استخراج نفت و گاز طبیعی» است. بخش «سایر معادن» نیز طی این مدت با رشد ۰.۸ درصدی ارزش افزوده همراه بوده است.

ارزش افزوده گروه خدمات درسال ۱۳۹۷ رشد محدود و نزدیک به صفر داشته است. در سال ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده این بخش ۶.۸ درصد بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۰۲ درصد رسیده است. موثرترین عامل در کاهش رشد ارزش افزوده این گروه فعالیت، رشد منفی ۶ درصدی ارزش افزوده فعالیت های «عمده و خُرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» بوده است.

print

پاسخی بگذارید