تاریخ: ۶:۱۰ :: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
حجم معاملات نیما  از یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو عبور کرد

حجم معاملات در روز دوشنبه در سامانه نیما به یک میلیارد و۷۶۰ میلیون یورورسید.

نرخ نیما حدود ۹۱۰۰تومان به ازای هر یورو بود.  نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس درصرافی ها وسامانه نیما است معادل ۹۲۰۰تومان به ازای هر یورو شد.

درحال حاضر ۹۷درصد معاملات درنیماو سه درصد دربازارنقد صرافی ها است.

print

پاسخی بگذارید