تاریخ: ۱۱:۱۵ :: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی درسال ۹۶ به ترتیب با افزایش ۲.۷۲ و ۱۰.۹۷ درصدی در تعداد مواجه شدند در صورتی که ابزار کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی را دارا است.

شاخصی‌های بررسی‌شده در این گزارش، به بررسی عملکرد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از منظر تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی، تعداد ابزارهای توزیع‌شده و نوع خدمات ارائه‌شده می‌پردازد.

آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک

بر اساس آمار سالانه شاپرک تعداد تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۶ معادل ۱۶.۹۴۱.۲۴۷.۶۳۰ عدد است که به نسبت سال ۹۵ با رشد ۳۴.۶۸ درصدی مواجه شده و همچنین ارزش این تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۶ معادل ۱۷.۵۵۳ هزار میلیارد ریال است که به نسبت سال ۹۵ با رشد ۲۶.۸۴ درصدی همراه بوده است.

همچنین در دوره مذکور مجموع ابزارهای فعال پذیرش سیستمی برابر ۸ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۵۸ عدد است که به نسبت سال ۹۵ با افزایش ۲۹.۷ درصدی مواجه شده و شاهد افزایش یک میلیون و ۹۳۸ هزار و ۲۸۲ ابزار پذیرش جدید فعال سیستمی بوده‌ایم.

عملکرد شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی فعال سیستمی از ۳۷۲ هزار و ۶۸۷ ابزار در سال ۹۵ به تعداد ۷۱۲ هزار ۹۴۶ ابزار در سال ۹۶ رسیده و رشد ۹۱.۲ درصدی را تجربه کرده و ابزار پذیرش اینترنتی در سال ۹۶ سهم ۸.۴۴ درصدی از کل ابزارهای پذیرش فعال سیستمی را به خود اختصاص داده است.

همچنین در دوره مذکور سهم ابزارهای کارت‌خوان فروشگاهی از کل ابزارها به نسبت سال ۹۵ کاهش ۱۳.۶۸ درصدی را تجربه کرده است درصورتی‌که ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب با افزایش ۲.۷۲ و ۱۰.۹۷ درصدی به نسبت سال ۹۵ مواجه شده است.

در پایان اسفندماه سال ۹۸ در حدود ۸.۴ میلیون ابزار در سراسر کشور توزیع‌ شده که از این تعداد ۸۰.۴۳ درصد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، ۸.۴۴ درصد ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۱.۱۴ درصد نیز ابزار پذیرش موبایلی است.

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

آمار شاپرک از کل تراکنش‌ها در سال ۹۶ بیانگر این است که درمجموع ۸۸.۱۲ درصد مجموع تراکنش‌ها در اختیار ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است که در مقایسه با سال ۹۵ یا رشد ۱.۴۲ درصدی مواجه شده است.

سهم ابزار پذیرش اینترنتی از کل تراکنش‌های شاپرکی سال ۹۶ نیز ۳.۱۱ درصد و رشد ۰.۴۸ درصدی را تجربه کردن اما سهم ابزار پذیرش موبایلی از کل تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۶ با کاهش ۱.۹ درصدی به نسبت سال گذشته برابر با ۸.۷۸ درصد است.

از اینرو با وجود افزایش قابل‌توجه در تعداد ابزار اینترنتی و موبایلی در دوره مذکور، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی همچنان بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌ها شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده است.

همچنین ابزار کارت‌خوان فروشگاهی دارای بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌ها در دو سال ۹۵ و ۹۶ است و سهم این ابزار از ارزش کل تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۶ برابر ۹۱.۵۹ درصد است که به نسبت سال گذشته کاهش ۰.۹۷ درصدی را تجربه کرده است.

سهم ابزار پذیرش اینترنتی نیز از مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۶ معادل ۷.۸۶ درصد با رشد ۰.۷۳ درصدی است و ابزار پذیرش موبایلی نیز در دوره مذکور ۰.۵۴ درصد کل ارزش تراکنش‌ها سال ۹۶ را با افزایش ۰.۰۵ درصدی به خود اختصاص داده است.

عملکرد شاپرک درازای نوع خدمت

سرویس خرید کالا بر روی ابزارهای شاپرکی با سهم ۷۷.۸۵ درصدی با افزایش ۳.۸۲ درصدی به نسبت سال ۹۵ بیشترین سهم را از کل تعداد تراکنش‌های سال ۹۶ دارا است. پرداخت قبض و خرید شارژ نیز کاهش ۳.۳۷ درصد به نسبت سال گذشته سهم ۱۵.۷۸ از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۶ را به خود اختصاص داده و همچنین مانده گیری نیز با سهم ۶.۳۶ درصدی از کل تراکنش‌ها و کاهش ۰.۴۷ درصدی به نسبت سال گذشته مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، سرویس خرید با سهم ۹۵.۷۳ درصدی و سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ نیز با سهم ۴.۲۷ درصدی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در سال ۹۶ را به خود اختصاص داده است. همچنین با کاهش ۰.۷۱ درصدی سهم مبلغ تراکنش‌های خرید به نسبت سال ۹۵ این میزان به سهم تراکنش‌های سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ افزوده‌ شده است.

print

پاسخی بگذارید