تاریخ: ۱۲:۰۹ :: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

شرکت‌های بیمه از آغاز اجرای سیاست‌های ارزی (۲۱ فروردین) و طبق اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی، ۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۷۱۶ یورو و ۶۲ سنت ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

بانک مرکزی همزمان با اجرای سیاست های ارزی که از روز ۲۱ فروردین ماه اجرایی شد، در بند ۱۶ اطلاعیه یکسان سازی نرخ ارز خود اعلام کرد که شرکت های بیمه برای تامین هزینه های ارزی خود می توانند از ارز دولتی بهره مند شوند. تمامی شرکت های بیمه ارز یورو و بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند.

شرکت های بیمه برای پرداخت هزینه های ارزی خود از جمله درباره پوشش های ارزی و پرداخت هزینه های اتکایی یا بیمه نامه های کشتی و هواپیما نیاز به ارز دارند.

بانک مرکزی روز شنبه (هفتم مهرماه) فهرست تمامی افراد حقیقی و حقوقی که از ابتدای سال ارز دولتی یا ارز از سامانه نیما دریافت کرده اند را منتشر کرد. براین اساس در طول اجرای سیاست های ارزی در مجموع ۱۰ شرکت بیمه البرز، ایران، پارسیان، تجارت نو، رازی، سامان، سینا، ما، تعاون و کارآفرین ارز یورو بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند. همچنین بیمه مرکزی نیز ۲ مرتبه یورو با ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده است.

براین اساس بیشترین ارز پرداختی به ترتیب به شرکت های بیمه ایران، سامان و کارآفرین و کمترین ارز نیز به شرکت بیمه سینا پرداخت شده است.

بیمه البرز

شرکت بیمه البرز درچهار مرحله ارز دولتی دریافت کرده است. این شرکت در اولین مرتبه ۵۰ هزار یورو، در مرتبه دوم یک هزار و ۱۰۱ یورو و ۵۹ سنت، در بار سوم ۱۸ هزار و ۶۰۴ یورو و ۷۶ سنت و در مرتبه چهارم ۷۰۶ یورو دریافت کرده است. این شرکت در مجموع ۷۰ هزار و ۴۱۲ یورو و ۷۰ سنت دریافت کرده است.

بیمه ایران

بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی که بخش عمده بازار بیمه کشور را در دست دارد و بیشتر بیمه های سنگین مانند پتروشیمی ها و بیمه نامه های هواپیما و کشتی برعهده آن است یا راهبری کنسرسیوم آن را برعهده دارد، از ابتدای سال ۵ مرتبه ارز دولتی دریافت کرده است. این شرکت در بار اول ۱۳۹ هزار و ۸۹۴ یورو و ۷۲ سنت، در مرتبه دوم ۴۰۰ هزار یورو، در مرتبه سوم ۳۰۰ هزار یورو، در مرحله چهارم ۳۶۷ هزار و ۳۷۰ یورو  و در بار آخر ۲۸ هزار و ۷۸۵ یورو دریافت کرده است. مجموع دریافتی های یورویی این شرکت یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۹ یورو و ۷۲ سنت دریافت کرده است.

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان به عنوان یکی از بزرگترین بیمه های خصوصی کشور ۹ مرتبه ارز دولتی دریافت کرده است. این شرکت با این وجود مبلغ ۲۲۰ هزار و ۲۰۹ یورو و ۸۷ سنت دریافت کرده است. بر این اساس این شرکت به ترتیب ۱۱۵ هزار و۹۶۱ یورو و ۲۵ سنت، ۶۲ هزار و ۹۹۷ یورو و ۴۷ سنت، ۷۵۵ یورو و ۵۶ سنت، یک هزار و ۲۷۷ یورو و ۶۳ سنت، ۵۹۱ یورو و ۵۸ سنت، ۱۰ هزار و ۳۱۱ یورو و ۲۲ سنت، ۱۶ هزار و ۷۷۶ یورو و ۸ سنت، ۶ هزار و ۴۱۰ یورو و ۶۰ سنت و ۵ هزار و ۱۲۸ یورو و ۴۸ سنت دریافت کرده است. با وجودی که این شرکت از نظر تعداد دفعات بیش از سایر شرکت ها ارز دولتی دریافت کرده اما از نظر مبلغ دریافت شده پایین تر از سایر شرکت هاست.

بیمه رازی

بیمه رازی ۲ مرتبه از ابتدای سال جاری ارز دولتی دریافت کرده است که در مرحله نخست ۶۵ هزار و ۱۱۴ یورو و در مرتبه دوم ۱۸۱ هزار و ۴۳۰ یورو بوده است. مجموع ارز دریافتی این شرکت ۲۴۶ هزار و ۵۴۴ یورو بوده است.

بیمه سامان

شرکت بیمه سامان از زمان آغاز اجرای سیاست های جدید ارزی ۶ مرتبه ارز دولتی برپایه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. این شرکت در مرتبه نخست ۲۰۰ هزار یورو، در مرتبه دوم ۱۰۵ هزار یورو، در مرتبه سوم ۳۶ هزار یورو، در مرتبه چهارم ۱۷۹ هزار و ۱۵۳ یورو و ۲۵ سنت، در مرحله پنجم ۳۷۴ هزار و ۲۸۹ یورو و ۵۰ سنت و در مرتبه آخر ۲۵۸ هزار و ۱۶۴ یورو و ۸۱ سنت دریافت کرده است. دریافتی این شرکت در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۶۰۷ یورو و ۵۶ سنت بوده است.

بیمه سینا

بیمه سینا نیز از ابتدای سال ۲ مرتبه ارز دولتی یورو بر پایه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. این شرکت در مرتبه نخست ۴ هزار و ۹۸۱ یورو و ۹۶ سنت و بار بعد ۳۵ هزار و ۱۳۲ یورو و ۹۲ سنت دریافت کرده است. در مجموع این شرکت ۴۰ هزار و ۱۱۴ یورو و ۸۸ سنت دریافت کرده است.

بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین نیز از ابتدای سال ۶ مرتبه ارز دولتی یورو دریافت کرده است. این شرکت به ترتیب ۳۸ هزار یورو، ۶۲ هزار یورو، ۴۹ هزار یورو، ۹۲ هزار یورو، ۲۸۰ هزار یورو و ۱۳۳ هزار یورو دریافت کرده است. مجموع دریافتی این شرکت نیز ۶۵۴ هزار یورو بوده است.

بیمه های تجارت نو، تعاون و ما

بیمه تجارت نو تنها یک بار و به مبلغ ۶۱۷ هزار و ۱۷۰ یورو ارز دولتی دریافت کرده است. بیمه تعاون نیز در این مدت یک بار و به مبلغ ۱۰۶ هزار و ۱۳۰ یورو و ۳۸ سنت یورو دریافت کرده است. همچنین به شرکت بیمه «ما» نیز یک مرتبه و به میزان ۱۴۳ هزار و ۱۲۰ یورو و ۴۴ سنت ارز یورو پرداخت شده است.

بیمه مرکزی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیز مبلغ ۳۰۶ هزار و ۶۶۷ یورو و ۳۳ سنت ارز یورو از بانک مرکزی دریافت کرده است. همچنین به شرکت بیمه مرکزی نیز یک مرتبه و به میزان ۴۶ هزار و ۶۹۰ هزار یورو و ۰۸ سنت پرداخت شده است.

print

پاسخی بگذارید