مرکز آمار منتشر کرد
تاریخ: ۱۱:۱۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
متوسط قیمت محصولات کشاورزی در سال ۹۶

مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد که براساس آن قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور ١٢١١٠ ریال بوده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ در سال ١٣٩۶ قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور ١٢١١٠ ریال بوده است. استان بوشهر با ١۴۶١۶ ریال بیشترین واستان قزوین با ١١٣۶٠ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را درکل کشور داشته اند.

قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ١٣٠٧۵ ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت های آزاد وفروش به دولت این محصول معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده است. متوسط قیمت فروش این محصول (آزاد ودولتی) نسبت به سال ١٣٩۵ افزایش ٣/٨ درصدی داشته است.

الف- محصولات کشاورزی

۱-غلات

۱-۱-گندم

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور ۱۲۱۱۰ ریال بوده است. استان بوشهر با ۱۴۶۱۶ ریال بیشترین و استان قزوین با ۱۱۳۶۰ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۱۳۰۷۵ ریال بوده که در نتیجه، متوسط قیمت های آزاد و فروش به دولت این محصول معادل ۱۲۸۹۷ ریال بوده است. متوسط قیمت فروش این محصول (آزاد و دولتی) نسبت به سال ۹۵ افزایش ۳.۸ درصدی داشته است.

۲-۱-جو

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور ۹۸۱۷ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ۱۱۹۱۶ ریال بیشترین و استان قزوین با ۸۶۴۷ ریال کمترین کمترین قیمت فروش را داشته اند. قیمت فروش این محصول معادل ۱۴.۹ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.

۳-۱-شلتوک

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم ۳۹۷۳۲ ریال رسید. بیشترین و کمترین قیمت های فروش به ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۴۴۶۵ ریال و استان زنجان با ۲۸۴۱۲ ریال اختصاص داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ افزایشی معادل ۱۰.۹ درصد نشان می دهد.

۱-۱-ذرت دانه ای

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در کل کشور ۱۲۱۴۳ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۲۰هزار ریال بیشترین و استان لرستان با ۵۷۱۴ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۴.۰ درصد افزایش داشته است.

۲- حبوبات

۱-۲- نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال ۱۳۹۶ در کل کشور ۵۲۵۷۴ ریال بوده است که استان کرمان با ۶۲۰۶۹ ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با ۴۳۷۶۴ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایشی معادل ۲۷.۸ درصد داشته است.

۲-۲-عدس

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۴۹۷۸۷ ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۸.۷ درصد افزایش داشته است.

۳- دانه های روغنی

۱-۳- آفتابگران روغنی

قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال ۱۳۹۶ در کل کشور معادل ۳۶۶۲۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۹.۲ درصد افزایش داشته است.

۲-۳- کلزا

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور ۲۷۱۰۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.

۴- محصولات لیفی

۱-۴- پنبه (وش)

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه در کل کشور ۲۹۹۷۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

۵-محصولات جالیزی

۱-۵- هندوانه

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۳۱۱۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۳۱.۸ درصد کاهش داشته است.

۲-۵- خربزه

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۶۵۹۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۵.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

۳-۵- خیار

در سال ۱۳۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۱۰۵۱۴ ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ افزایشی ۴.۵ درصدی داشته است.

۶- سبزیجات

۱-۶- سیب زمینی

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور ۶۷۶۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ معادل ۶۰.۵ درصد افزایش داشته است.

۲-۶- گوجه فرنگی

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۵۹۳۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ معادل ۵۴.۴ درصد افزایش داشته است.

۳-۶- بادمجان

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۶۵۹۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۸.۴ درصد کاهش داشته است.

۴-۶- پیاز

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۹۸۵۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال قبل معادل ۱۰۴.۲ درصد افزایش داشته است.

۷- محصولات علوفه ای

۱-۷- در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۸۱۱۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

۲-۷- شبدر خشک

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور ۸۶۹۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ معادل ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است.

۸- میوه های هسته دار

۱-۸- زردآلو

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور برابر ۲۸۷۳۷ ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به سال ۹۵ کاهشی معادل ۵.۵ درصد داشته است.

۱-۸- هلو

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۰۱۵۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۶.۲ درصد کاهش داشته است.

۹- میوه های دانه دار

۱-۹- سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال ۹۶ در کل کشور ۱۴۰۳۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ معادل ۸.۱ درصد کاهش داشته است.

۲-۹- انگور

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور ۱۳۹۴۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ معادل ۳۷.۹ درصد افزایش داشته است.

۱۰- مرکبات

۱-۱۰- پرتقال

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور ۸۹۶۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش ۱۸.۳ درصدی داشته است.

۲-۱۰- نارنگی

 در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور ۱۰۵۴۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۴.۹ درصد افزایش داشته استو

ب- دام و فراورده های دامی

۱-دام

  1. گوسفند و بره زنده پرواری

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۵۸۶۶۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ معادل ۲۷.۹ درصد افزایش داشته است.

۲-۱- گاو کمتر از دو سال پرواری

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۳۵۵۰۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۵ برابر ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است.

۲-فرآورده های دامی

۱-۲-پشم گوسفند (شسته نشده)

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۲۰۷۵۸ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است.

۲-۲- شیرگوسفند (چرخ نکرده)

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم شیرگوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۴۲۵۵۹ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۵ افزایشی ۱۷.۲ درصدی داشته است.

۳-۲- شیر گاو (چرخ نکرده)

در سال ۹۶ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ۱۱۸۰۱ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۵ افزایشی ۴.۳ درصدی داشته است.

ج- خدمات کشاورزی

۱-خدمات ماشینی

۱-۱-شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در سال ۹۶ هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۲۳۳۵۵۳۳ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۵ معادل ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است.

print
برچسب ها:

پاسخی بگذارید