دیدگاه روز
تاریخ: ۵:۴۰ :: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
منابع و مصارف  یارانه‌در بودجه ۹۸

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال۹۸ جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات مصارف و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و در آن مبلغ ۱۴۲۶۰۰۴ میلیارد ریال به عنوان مجموع درآمدهای حاصله از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی توسط دولت برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است‌.

محسن مولوی*قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۸ و با هدف معطوف کردن پرداخت یارانه‌ها به خانوارهای نیازمند برای کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم، رونق تولید و نهایتا تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است‌. براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مکلف است قیمت آب و حامل‌های انرژی بنزین، برق، گاز، نفت و‌.‌.‌. را مطابق مواد ۱‌،۲ و۳ قانون مذکور ازطریق فروش داخلی حامل‌های انرژی اصلاح کند و تمام درآمدهای حاصله را در اجرای ماده۱۲ قانون هدفمندی به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صددرصد وجوه واریزی را صرفا در چارچوب بودجه‌های سنواتی کشور آن هم برای موضوعات پیش‌بینی شده در مواد ۷، ۸ و۱۱ قانون هدفمندی هزینه کند‌.
برای ایجاد شفافیت در اجرای قانون مذکور، بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اشاره می‌دارد دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای هر ساله همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند‌.
به همین دلیل است که تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست چراکه میزان منابع حاصله و محل دقیق هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را آن هم براساس ردیف‌های بودجه‌ای مستقل مشخص می‌کند‌.
لذا در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال۹۸ جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات مصارف و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و در آن مبلغ ۱۴۲۶۰۰۴ میلیارد ریال به عنوان مجموع درآمدهای حاصله از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی توسط دولت برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است‌.
در لایحه بودجه سال۹۸ برای هزینه‌کرد و مصارف درآمدهای حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها ۲۳ عنوان ردیف بودجه‌ای مشخص و مستقل تعیین شده است که بودجه اختصاصی هر ردیف در سال ۹۸ باید در راستای اهداف معین شده در همان ردیف به صورت جداگانه هزینه شود‌. به عنوان نمونه در ردیف ۱۹ جدول ذیل تبصره ۱۴مبلغ۴۲۵۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان سهم سازمان هدفمندکردن یارانه مشخص شده تا سازمان مذکور برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارهای نیازمند ایرانی پرداخت کند یا در ردیف ۲۰ لایحه مذکور مبلغ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر و برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست پیش‌بینی شده است‌، همچنین مبلغ ۴۹۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم‌، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان بیماران خاص از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده‌اند که علاقه‌مندان محترم می‌توانند با مراجعه به جدول ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ از محل قانونی ایجاد درآمدها و همچنین چگونگی مصرف و هزینه‌کرد درآمدهای حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها مطلع شوند‌.
آنچه در پایان بحث به عنوان نتیجه باید بدان اشاره کرد دو نکته بسیار مهم است؛ یکی آنکه کل درآمدهای حاصله از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۸ مبلغ ۱۴۲۶۰۰۴میلیارد ریال است که مجموع این درآمد در دو بخش متفاوت هزینه و مصرف می‌شود؛ در بخش اول مبلغ۷۹۹۳۸۹ میلیارد ریال یعنی معادل ۵۶ درصد از کل درآمدهای حاصله از هدفمندسازی برای هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش حامل‌های انرژی نفت، گاز، برق‌، آب و‌. ‌. ‌. آن هم به شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی پرداخت می‌شود و در بخش دوم مبلغ ۶۲۶۶۱۵ میلیارد ریال معادل۴۴ درصد از کل درآمدهای حاصله به عنوان مصارف هدفمندی و برای کاهش فقر مطلق‌، ارتقای سلامت بهداشت و درمان مردم، رونق تولید و پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها هزینه می‌شود‌.
اما نکته مهم دیگر اینکه استفاده از درآمدهای حاصله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا باید در چارچوب قوانین موضوعه فوق و ارقام بودجه عمومی کل کشور باشد و بهره‌مندی از منابع درآمدی مذکور به هر نحو دیگری در حکم تصرف در اموال عمومی کشور
محسوب می‌شود‌.
* معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری

print

پاسخی بگذارید