تاریخ: ۲۳:۳۹ :: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
میانگین نرخ تورم تولیدکننده بخش برق در فصل بهار منفی شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی ٢.١٨ درصد است.

به گزارش اقتصاد گستر شمال ، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار سال ١٣٩٨ به عدد ١١٠.١۴ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣٣.٢٣)، ١٧.٣٣ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢.١٨- درصد است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال ١٣٩٨ به عدد ١١٣.۶٢ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣٢.١٢)، ١۴.٠٠ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج­ بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٠.٠٧- درصد است.

از سویی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل بهار سال ١٣٩٨ به عدد ١٠٨.٣٣ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣۴.۴٧)، ١٩.۴۴ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان­بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣.٨٣- درصد است.

افزون بر این، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل بهار سال ١٣٩٨ به عدد ١١١.۴۴ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣١.١٧)، ١۵.٠۴ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٠.٢٢- درصد است.

print

پاسخی بگذارید