تاریخ: ۲۲:۳۷ :: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مبادله ۶.۱ میلیون فقره چک در تیرماه/ ۵۶۰ هزار چک برگشت خورد

بانک مرکزی در گزارشی خلاصه‌ای از آمار چک‌های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

همانطور که اشاره شد این آمارهای منتشر شده مربوط به سه بخش چک های مبادله ای، چک های وصولی و چک های برگشتی است. در ادامه مروری بر هر یک از سه بخش خواهیم داشت؛

چک های مبادله ای

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در تیرماه ۱۴۰۰، ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله گردیده است که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران (۴۹.۵ درصـد)، اصفهان (۷.۳ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۷۰۲ هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود ۱.۶ میلیون فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶۱ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳.۱ درصد)، البـرز (۹۱.۸ درصـد) و یزد (۹۱.۶ درصد) اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد (۸۲.۹ درصـد)، خراسان شمالی (۸۶.۴ درصد) و لرسـتان (۸۶.۵ درصـد) پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر (۹۲.۱ درصد)، گیلان(۹۰.۵ درصد) و البرز(۸۹.۴ درصد) اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد (۷۲.۸ درصـد)، کرمان (۷۳.۹ درصد) و ایلام (۸۱.۱ درصد) کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۹ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چکهای مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصـد)، خراسان شمالی (۱۳.۶ درصد) ولرستان (۱۳.۵ درصد) اختصاص یافته و استان های گیلان (۶.۹ درصـد)، البرز (۸.۲ درصد) و یزد (۸.۴ درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۲۷.۲ درصد)، کرمان (۲۶.۱ درصد) و ایلام (۱۸.۹ درصد) اختصاص یافته و استان های بوشهر (۷.۹ درصد)، گیلان (۹.۵ درصد) و البرز (۱۰.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی به تفکیک علل

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱۹ هـزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۹ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی (۹۸.۱ درصد)، گلستان (۹۷.۹ درصد) و اصـفهان (۹۷.۸ درصـد) اختصاص یافته و استان های البرز (۹۵ درصد)، بوشهر و خوزستان (هـر کـدام ۹۵.۸ درصـد) و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان (هـر کـدام ۹۶ درصـد) کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام (۹۹.۳ درصد)، کرمان (۹۸.۹  درصد) و خراسان جنوبی (۹۸.۸ درصد) اختصاص یافته و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۶.۵ درصد)، خوزستان (۹۳.۵ درصد) و هرمزگان (۹۴.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

چک های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۲.۲ درصد)، اصفهان (۹.۸ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷ درصد) وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتانهای تهـران (۵۲.۸ درصـد)، اصفهان (۷.۷ درصد) و خراسان رضوی (۴.۹ درصد) وصول شده است.

چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰۷ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از ۱۷۰۲ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

print

پاسخی بگذارید