تاریخ: ۱۵:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
افزایش نرخ تورم شاخص قیمت تولید کننده

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالیانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل‌تر از آن ۴٧,٨ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادشمال ،شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ٣۶٨,۵ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶٠.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص “زراعت و باغداری” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣١۶,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۴۵.۴ درصد افزایش است.

شاخص گروه “غلات” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴٣١,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٨.۶ درصد افزایش است.

از سویی، شاخص گروه “میوه ها و میوه های آجیلی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٢٣٢,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۴.۴ درصد افزایش است.

شاخص گروه “سبزیجات” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴۶٠,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠۴.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵١.٨ درصد افزایش است.

همچنین شاخص گروه “موادخام طبقه بندی نشده” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٢۶۵,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣۴.٢ درصد افزایش است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص “دامداری سنتی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴٧٩,۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩۶.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۵٣.٠ درصد افزایش است. شاخص گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۵۵٨,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٨.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧١.٩ درصد افزایش است.

شاخص گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۴٨١,١ است که نسبت به فصل مشابه سال ١٠۴.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۶.٢ درصد افزایش است. شاخص گروه “گوسفند و بره” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ۵۶۵,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧٣.۴ درصد افزایش است.

همچنین شاخص گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل زمستان  سال ١٣٩٧ برابر با ٣٧١,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢۶.۶ درصد افزایش است.

print
برچسب ها: , ,

پاسخی بگذارید