تاریخ: ۱۱:۳۳ :: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

آمار شاپرک در فروردین‌ماه ۹۷ حاکی از افزایش ۱۷.۷۶ درصدی در تعداد تراکنش‌های ناتمام و کاهش ۱۷/۳۷ درصدی در تعداد کل تراکنش‌ها دارد.

شاخص میزان تراکنش‌های ناتمام  رخداده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص‌هایی است که بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. از اینرو باید نسبت تعداد تراکنش های ناتمام به کل تراکنش‌ها روندی کاهشی داشته باشد در حالی که در فرودین ماه سال ۹۷ به نسبت اسفندماه سال ۹۶ با افزایش ۰/۰۰۹۱ درصدی در تعداد تراکنش های ناتمام به کل تراکنش‌ها در شبکه پرداخت مواجه بوده‌ایم.

بر اساس جدول فوق، همزمان با کاهش ۱۷.۳۷ درصدی تعداد کل تراکنش‌ها در فروردین ۹۷ به نسبت اسفندماه ۹۶، تعداد تراکنش‌های ناتمام در این دوره افزایش ۱۷.۷۶ درصدی را پشت سرگذرانده است و نسبت تراکنش‌های ناتمام به کل تراکنشهای موفق در این‌ماه نسبت به ماه گذشته افزایش ۰/۰۰۹۱ درصدی را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، در دوره مذکور تعداد کل تراکنش‌ها معادل ۱.۶۰۲.۷۱۳.۲۴۰ عدد رسیده از این رقم تراکنش‌های موفق برابر با ۱.۴۴۹.۳۲۷.۰۱۴ عدد بوده و ۹۰.۳۷ درصد کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. تراکنش های ناموفق با سهم ۹.۶۳ درصدی  معادل ۱۵۴.۳۸۶.۲۲۶ عدد بوده است.

همچنین با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که خطای کاربری با سهم ۸۷/۷۵ درصدی هنوز عمده ترین دلیل خطا در تراکنش‌های ناموفق بوده و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. درحالی که خطای شاپرکی با سهم ۰/۳۶ درصدی کمترین سهم در بین تراکنش های خطا دار را به خود اختصاص داده و در رتبه پنجم قرار گرفته است  خطای صادرکنندگی نیز با سهم ۹/۴۱ درصدی در رتبه دوم، خطای پذیرندگی با سهم ۲/۱۷ در جایگاه سوم و خطای کسب و کار با سهم ۰/۳۱ درصدی در رتبه چهارم قرار دارد.

print

پاسخی بگذارید