تاریخ: ۱۰:۰۱ :: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
کاهش بیکاری!

دلیل اصلی کاهش ۱.۳ واحد درصدی نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۱ درصد به ۴۰.۶ درصد بوده است.

به گزارش اقتصاد شمال،معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی آخرین آمارهای مرکز آمار ایران درباره بیکاری پرداخته و نوشته است: نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ معادل ۱۰.۸ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

براساس این گزارش کاهش نرخ بیکاری در بهار را می توان ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی این مدت دانست؛ نرخ مشارکت اقتصادی کشور از ۴۱.۱ درصد در بهار ۱۳۹۷ به ۴۰.۶ درصد در بهار ۱۳۹۸ رسیده است.

نرخ بیکاری کشور در بهار ۱۳۹۸ معادل ۱۰.۸ درصد بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۷ با کاهش ۱.۳ واحد درصدی همراه بوده است. طی این مدت جمعیت بیکار کشور حدود ۳۶۵ هزار نفر کاهش یافته است.

کاهش نرخ بیکاری کشور در حالی صورت گرفته که نرخ مشارکت کشور نیز طی مدت مشابه کاهش ۰.۵ واحد درصدی را تجربه کرده و به ۴۰.۶ درصد در سه فصل نخست ۹۸ رسیده است. افت جمعیت فعال کشور طی این مدت نیز معادل ۴۳.۵ هزار نفر بوده است. جمعیت شاغل کشور در بهار ۹۸ حدود ۲۴.۴ میلیون نفر بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۷ بیش از ۳۲۱ هزار نفر افزایش یافته است.

نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان و مردان

حدود ۸۰.۳ درصد از کل جمعیت فعال کشور در بهار ۱۳۹۸ را مردان و ۱۹.۷ درصد را زنان تشکیل داده اند. مقایسه این آمار با بهار ۱۳۹۷ نشان می دهد که سهم زنان از جمعیت فعال کشور با کاهش ۰.۵ واحد درصدی همراه بوده و مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته است.

در بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال مردان با افزایش ۱۲۷ هزار نفری همراه بوده است. در عین حال، جمعیت فعال زنان طی این مدت با کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی بهار ۹۸ شده است. سهم زنان از رشد جمعیت فعال کشور طی این مدت منفی ۰.۶ واحد درصد و سهم مردان ۰.۴۶ واحد درصد بوده است.

براساس این گزارش جمعیت بیکار زنان کاهش ۱۳۸ هزار نفری و جمعیت بیکار مردان کاهش ۲۲۷ هزار نفری را در فصل بهار ۱۳۹۸ تجربه کرده اند. سهم زنان از تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ کاهشی بوده است. جمعیت زنان شاغل  با کاهش بیش از ۳۲ هزار نفری و جمعیت بیش از ۳۲ هزار نفری مردان شاغل افزایش حدود ۳۵۴ هزار نفری را تجربه کرده است.

بر این اساس از کل جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۳۹۸ معادل ۸۱.۷ درصد را مردان و ۱۸.۳ درصد را زنان تشکیل داده اند. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نوشته است: با وجود آنکه زنان تنها حدود ۱۹.۷ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل داده اند، حدود ۳۱.۶ درصد از جمعیت بیکار مربوط به زنان بوده که حاکی از مشکل تر شدن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.

وضعیت بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله

براساس آمارهای مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۹۸ از جمعیت حدود ۱.۶ میلیون نفری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار، بیش از ۶۸ درصد مرد و ۳۲ درصد زن بوده اند. در سه ماهه نخست سال ۹۸ تعداد افراد بیکار در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله قریب به ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش برای زنان ۱۶۳ هزار نفر و برای مردان حدود ۸۷ هزار نفر بوده است.

نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز در بهار ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱.۸ واحد درصدی همراه بوده و معادل ۲۳.۷ درصد بوده است. این نرخ برای زنان ۳۵.۳ درصد و برای مردان ۲۰.۵ درصد بوده است.

اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی

ترکیب شاغلان کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی تغییر کرده است. تعداد شاغلان در بخش صنعت با افزایش ۱۶۸ هزار نفری، در بخش کشاورزی با افزایش ۱۱۶ هزار نفری و در بخش خدمات با افزایش ۴۰ هزار نفری همراه بوده است.

مرجع بانکی

print

پاسخی بگذارید