مرکز آمار اعلام کرد؛
تاریخ: ۹:۳۳ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
کاهش ۵.۲ درصدی تورم تولید کننده برق در سال ۹۶

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال‌١٣٩۶ برابر با ١١٧,٧ است که نسبت به سال قبل ۵.٢ درصد کاهش نشان داده است.

مرکز آمار ایران با اعلام این مطلب، افزود: عدد شاخص مذکور در سال ‌١٣٩۵ برابر با ١٢۴.١ بوده  که نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد کاهش داشته است. شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال‌ ١٣٩۶ برابر با ١٢٠,۵ می‌باشد که نسبت به سال قبل، ٨.٠٧ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩۵، رقم ١٣١.١ بوده که نسبت به سال قبل از آن، معادل ۴.۵ درصد کاهش نشان داده است.

درصد تغییرات فصلی شاخص این بخش در دو فصل بهار و پاییز منفی بوده و در دو فصل تابستان و زمستان نسبت به فصل قبل از خود افزایش را نشان می ­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال‌١٣٩۶ برابر با ١١٧,٧ است که نسبت به سال قبل ۵.٢ درصد کاهش نشان داده است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ‌١٣٩۵ برابر با ١٢۴.١ بوده  که نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال‌ مورد بررسی برابر ١١٧,٩،   می‌باشد که نسبت به سال قبل ٧.٠ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩۵ برابر با ١٢۶.٨ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، درساعات کم بار، در سال١٣٩۶ برابر، ١٢٩,۶ می‌باشد که نسبت به سال قبل ١٢.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩۵ برابر ١۴٨.١ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴.٨ درصد کاهش داشته است.

print
برچسب ها:

پاسخی بگذارید