1. نوشته هایی با برچسب واگذاری شرکت دولتی
لیست واگذاری ۶۳۱ شرکت دولتی در سال ۹۷
اقتصاد شمال با جزییات کامل منتشر کرد

لیست واگذاری سهام ۶۳۱ شرکت دولتی برای سال جاری از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شد.