طبق اعلام مرکز آمار
تاریخ: ۹:۱۷ :: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩۶، به عدد ٢۵١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢۴٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١۴.۶)، ١٧.٣ درصد افزایش داشته ­است.

براساس اعلام مرکز آمار، نتایج شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل زمستان ١٣٩۶، به شرح ذیل است: شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩۶، به عدد ٢۵١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢۴٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١۴.۶)، ١٧.٣ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٢.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال جاری (١٠,۵ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل زمستان ١٣٩۶، با ۵,٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢۵٢.۴) به عدد ٢۶٧.٢ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۶.٩ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١۴,٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال جاری (٧,۶ درصد)افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل زمستان ١٣٩۶، با ٧,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٣۴.۶) و ٢۴.۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٣.١) به عدد ٢۵٢.٧ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٧,٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩۶ (١١,٢ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل زمستان ١٣٩۶، با ۴,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢۴٢.٧) به عدد ٢۵٣.۶ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٩.١) ٢١.٣ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١۵,۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال جاری (١٢,٧ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩۶، با ١,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١١٣.٠) به عدد ١١۴.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.٠ درصد کاهش نشان می‌­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٨,١ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩۶، (٣.۴- درصد) کاهش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩۶، با ١,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢۴٧.١) به عدد ٢۵٠.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٩ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٨,٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩۶ (٨,٨ درصد) افزایش اندکی داشته ­است.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید