تاریخ: ۹:۰۹ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ +جدول

آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.

بانک مسکن امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۶۲,۶۲۴ ۶۳۶,۰۲۰ ۶۳۶,۰۲۰ ۶۳۶,۰۲۰ ۰ ۶۵۵,۵۵۵
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۵۵,۷۴۳ ۶۵۵,۷۴۳ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۶۳,۱۱۴ ۶۶۳,۱۱۴ ۶۵۵,۵۸۸ ۶۵۵,۵۸۸ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۵۵,۵۸۸
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۷۰,۵۴۴ ۶۵۷,۲۶۰ ۶۵۸,۸۸۸ ۶۵۵,۶۳۳ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۵۸,۸۸۸
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۶۸,۰۰۱ ۶۷۴,۵۱۲ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۶۳,۲۳۴ ۶۶۳,۲۳۴ ۶۵۵,۵۵۵ ۶۵۵,۵۵۵ ۶۹۶,۳۹۵ ۶۵۵,۵۵۵
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۶۶,۵۵۱ ۶۶۶,۵۵۱ ۶۶۱,۲۵۰ ۶۶۱,۲۵۰ ۶۷۸,۸۸۸ ۶۶۱,۲۵۰
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۶۹,۲۴۲ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۶۲,۳۳۴
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۷۲,۷۰۵ ۶۶۰,۴۱۵ ۶۶۱,۲۲۲ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۶۱,۱۱۱
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۷۱,۷۵۲ ۶۶۹,۷۸۴ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۶۵,۱۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۵,۲۲۲
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۶۵,۸۲۲ ۶۶۵,۸۲۲ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۷۴,۰۰۰ ۶۵۰,۰۱۰
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۶۵,۶۳۶ ۶۶۰,۰۰۲ ۶۶۰,۰۱۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۵۵,۵۵۵
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۴,۲۲۷ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۷۲,۵۶۱ ۶۶۴,۶۴۵ ۶۶۴,۶۶۶ ۶۶۴,۳۱۰ ۶۷۹,۹۹۹ ۶۶۶,۲۲۲
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۷۳,۶۶۸ ۶۷۳,۰۱۱ ۶۸۲,۹۹۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۲,۹۹۰ ۶۷۵,۰۰۱
تملی۷۰۱۱ تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین۹۷ ۶۰۸,۹۴۴ ۶۱۰,۰۲۲ ۶۱۰,۰۲۲ ۶۱۰,۰۲۲ ۰ ۶۱۰,۰۲۷
تملی۷۰۳۱ تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد۹۷ ۶۰۴,۴۴۴ ۶۰۹,۰۰۰ ۶۰۹,۰۰۰ ۶۰۹,۰۰۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰
تملی۷۰۲۱ تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت۹۷ ۶۰۹,۱۳۰ ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۷۰,۶۵۶ ۶۶۹,۹۵۵ ۶۷۰,۰۰۷ ۶۶۵,۰۰۹ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۵۵
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۷۳,۲۳۳ ۶۷۴,۰۴۳ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۹,۸۸۷ ۶۷۰,۶۰۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۷۴,۴۴۵ ۶۷۲,۶۲۴ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۱,۰۰۱ ۶۸۵,۰۰۰ ۶۷۲,۰۰۱
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۷۴,۷۵۸ ۶۷۲,۹۷۶ ۶۷۹,۹۸۰ ۶۷۰,۰۰۱ ۶۷۹,۹۷۹ ۶۷۵,۰۰۰
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۷۸,۴۴۶ ۶۷۸,۸۱۹ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۷۴,۹۰۰ ۶۷۹,۸۰۰ ۶۷۹,۷۰۰
print

پاسخی بگذارید